Inovacija

Sastanak u pogonu kao važan izvor za inovacije
Inovacija je promena, novina ili proces donošenja promena.[1] U humanističkim strukama, pojam se odnosi na proces osavremenjavanja i pozitivne promene u uslugama ili njihovim rezultatima.[2] Inovacija je primena nove i poboljšane ideje, postupka, dobra, usluge, procesa koja donosi nove koristi ili kvalitet u primeni. Inovacije u širem smislu donose poboljšanja u području: konstrukcije proizvoda (tehnološke inovacije), inovacije procesa, organizacije rada ili poslovanja, marketinga, inovacije usluga i dr. U uslovima žestoke konkurencije i zasićenog tržišta firme koje ne inoviraju, stagniraju, a stagnacija je uvod u odumiranje. U širem smislu reči, inovacija je svaki zahvat kojim se smanjuju inputi, tj. troškovi proizvodnje i administracije, povećava produktivnost ili iskorištenje opreme ili vremena, poboljšava kvalitet proizvoda ili usluga, povećava sigurnost, smanjuje škart, unapređuje plasman i dr, odnosno svaka mera koja vodi ka porastu konkurentnosti.

Posebno je važna uloga inovacija u preduzetništvu, pa se preduzetništvo i definiše kao trajno nastojanje da se traženjem inovacija i njihovom komercijalizacijom ostvari profit. U skladu sa prethodnim definicijama, inovacije u širem smislu reči obuhvataju organizacijske, poslovne, administrativne i druge vrste inovacija, od sitnih korisnih ideja do krupnih zahvata reorganizacije ili izmena poslovne politike.

Izvor: Wikipedia